Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van S. Janssen Infra

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie S.Janssen Infra een overeenkomst als in artikel 1.2 gedefinieerd, sluit of heeft gesloten of aanbiedingen daartoe doet of heeft gedaan;

2. Opdrachtnemer: S.Janssen Infra hierna te noemen Janssen;

3. Opdracht: de door Opdrachtgever opgedragen levering van zaken en/of uitvoering van werken en/of diensten;

4. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt na aanvaarding van de Opdracht.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door Sander Johannes Jacobus Janssen, h.o.d.n. ‘S. Janssen Infra’, statutair gevestigd en kantoorhoudende te 5657 AX Eindhoven aan het Schaapsdijk en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 66392128.

2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde Opdrachtgever, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.

3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door Janssen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.

4. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de Opdrachtgever in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever buiten toepassing.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Janssen en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

Artikel 2- Wetten en voorschriften

1. Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke voorschriften en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de opdracht aan, de offerte van en de overeenkomst met Janssen.

 

Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Janssen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. Alle offertes en aanbiedingen van Janssen hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.

3. Janssen kan niet aan de offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5. De offertes of aanbiedingen worden opgesteld op basis van de bij Janssen bekende gegevens en informatie, welke door de Opdrachtgever worden aangeleverd. Indien de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens zoals, berekeningen, tekeningen en maten incompleet of onjuist blijken te zijn dan komen alle daaruit voortkomende schaden/kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

6. De Opdrachtgever staat in voor de door hem/haar ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.

7. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

8. De offerte geeft weer op welke wijze de aangeboden prijs tot stand is gekomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een offerte met een aanneemsom en een offerte op regie basis. Bij aanneemsom geldt een vaste prijs waarvoor de materialen en/of de werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij regiewerk worden de werkzaamheden in de offerte ingeschat, echter vindt na afloop van de werkzaamheden een verrekening van meerwerk, de gebruikte materialen, arbeid kosten van machines etc. plaats.

 

Artikel 4 - Prijs en prijsaanpassing

1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting en andere heffingen van de Nederlandse overheid, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Janssen behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan indien, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven dan wel indien een en ander voortkomt uit een wijziging van wet- en regelgeving.

3. Janssen stelt Opdrachtgever tijdig schriftelijk in kennis, indien en voor zover hij gebruik maakt van het hiervoor bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren. In het geval de Opdrachtgever een particulier is, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst van opdracht met Janssen binnen 1 week na ontvangst van de prijsverhoging te ontbinden zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in euro’s.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Janssen ondertekende overeenkomst/ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging Opdrachtgever heeft ontvangen, of op het moment dat Opdrachtgever al op andere wijze kennis heeft genomen van de opdrachtaanvaarding door Janssen, dan wel toestaat dat met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen.

2. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit de overeenkomst zal deze overeenkomst niet geheel nietig zijn, maar blijven de rechtsgeldige bepalingen van kracht als een op zich zelf staande overeenkomst.

 

Artikel 6 - Meerwerk

1. Alle door de Opdrachtgever werkzaamheden en leveranties die niet zijn vermeld in de overeenkomst en in opdracht van de Opdrachtgever zijn verricht worden beschouwd als meerwerk. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging voorafgaand aan het verrichten van het meerwerk laten ondertekenen. Het uitvoeren van extra werkzaamheden als gevolg van onvoorziene omstandigheden leiden ook tot verrekening van meerwerk. De Opdrachtnemer zal zo spoedig als mogelijk de Opdrachtgever schriftelijk (hetzij per brief hetzij per e-mail) informeren over de onvoorziene omstandigheden en het hieraan verbonden meerwerk.

2. Janssen zal het schriftelijk opgedragen meerwerk, zo zij voornemens is dit te aanvaarden binnen 30 dagen schriftelijk bevestigen.

3. Indien Janssen niet bereid is meerwerk uit te voeren, geeft dit geen aanleiding van ontbinding van de oorspronkelijke overeenkomst.

 

Artikel 7 – Levertijd/Opleveringstermijn

1. Als aanvangsdatum van de levertijd/opleveringstermijn geldt de laatste van de navolgende tijdstippen: a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst; b. de dag waarop Janssen noodzakelijke gegevens, vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikt die voor de opstart van het werk vereist zijn. c. de dag waarop de voor de aanvang van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld; d. de dag waarop Janssen kan beschikken over het terrein of het water waarop of waarin werkzaamheden moeten worden uitgevoerd; e. de dag waarop Janssen over de benodigde gegevens beschikt, zoals tekeningen, berekeningen en rapporten;

2. AIs voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Janssen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Janssen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden van minimaal 15 werkdagen om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. De levertijd/opleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de uitvoering van het werk door Janssen benodigde zaken. Indien vertraging is ontstaan door niet aan één of meer van de in dit lid genoemde voorwaarden is voldaan dan wordt de levertijd/opleveringstermijn naar redelijkheid verlengd.

4. Een contractuele boete is Janssen niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd/oplevertermijn het gevolg is van overmacht.

5. Onder oplevering wordt verstaan de schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever van het werk. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt.

6. Het werk is opgeleverd wanneer Janssen aan Opdrachtgever per e-mail heeft kennis gegeven dat het werk voltooid is en deze het werk heeft goedgekeurd;

7. Indien Janssen per e-mail heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.

8. Oplevering ontslaat Janssen van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

9. Indien de Opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.

10. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geld, is het werk voor risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Eigendomsovergang van zaken

1. Janssen behoudt zich de eigendom voor van de reeds afgeleverde en in de toekomst af te leveren zaken voor totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan.

2. Het is niet toegestaan dat de Opdrachtgever de materialen en zaken, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet met enig recht op enige wijze belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of bezwaren.

3. Zolang de geleverde zaken niet volledig zijn betaald, blijft Janssen onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de door hem geleverde en nog steeds bij de Opdrachtgever aanwezige zaken, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Alle kosten in verband met retournering zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

4. Janssen komt tevens retentierecht toe ingeval van niet-nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen jegens Janssen uit de overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten met Opdrachtgever

 

Artikel 9 – Uitvoering van de werkzaamheden/verplichtingen van Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Janssen bij aanvang en tijdens de uitvoering kan beschikken: a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen); b. Over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd; c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen. Indien er naar het oordeel van Janssen extra voorzieningen nodig zijn voor een goede bereikbaarheid of een vrije beschikking van het werk, komen deze voor rekening Opdrachtgever.

2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Janssen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Janssen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Janssen zijn verstrekt, heeft Janssen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat Janssen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen hinder ondervindt van werkzaamheden uit te voeren door Opdrachtgever, diens personeel, personen waar hij verantwoordelijk voor is en/of derden.

4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadigingen aan gereed gekomen werken, veroorzaakt door hemzelf, personen voor wie hij aansprakelijk is en/of derden.

 

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

1. De door of vanwege Janssen bij de offerte of aanbieding verstrekte tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen, monsters en dergelijke, blijven eigendom van Janssen en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst door de Opdrachtgever direct te worden geretourneerd. Janssen behoudt zich alle rechten betreffende intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor.

2. De Opdrachtgever vrijwaart Janssen tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen software. welke tegen Janssen ingesteld worden.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Janssen voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht dan wel het verzekerde bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering van Janssen.

2. Janssen is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, waardevermindering gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden.

3. Janssen is niet aansprakelijk voor gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door Opdrachtgever voorgeschreven wijze van verwerken, of van een door Opdrachtgever voorgeschreven constructie of fabricage. Deze gebreken vallen niet onder de garantie.

4. Opdrachtgever vrijwaart Janssen tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen Janssen en Opdrachtgever.

5. De beperking van de aansprakelijkheid is evenzeer te allen tijde van toepassing voor mogelijke werknemers van Janssen en voor door Janssen voor de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden.

6. De Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor de beschadiging of vermissing van goederen en gereedschappen tenzij de beschadiging of vermissing te wijten is aan grove onachtzaamheid van Janssen.

7. Janssen is niet gehouden tot betaling van schadevergoeding aan de Opdrachtgever of derden, tenzij aan haar kan sprake is van opzet of grove schuld.

8. Janssen is niet aansprakelijk die derden ter zake van de uitvoering van een met Janssen gesloten overeenkomst tegen Janssen doen gelden, voor zover de wet er niet tegen verzet dat desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Opdrachtgever komen.

9. Janssen is niet aansprakelijk kosten en schade die zijn c.q. mochten ontstaan als direct of indirect gevolg overschrijding van de levertijd/opleveringstermijn.

10. Janssen is niet aansprakelijk voor verontreinigingen, welke voor/na oplevering aanwezig blijken in en/of rondom het werkterrein, respectievelijk in de vrijkomende, de ter beschikking gestelde, de geleverde en/of af te voeren bouwstoffen. Opdrachtgever vrijwaart Janssen ter zake van de (in-) directe gevolgen van de hierboven aangeduide verontreinigingen.

11. Indien de bouwstoffen of hulpmiddelen, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de Opdrachtgever.

12. Indien de Opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de Opdrachtgever.

13. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die Janssen lijdt als gevolg van door de Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

14. Janssen is niet aansprakelijk voor kosten en schaden die zijn ontstaan aan kabels, leidingen, buizen, riolering, duikers en dergelijke, wanneer de ligging hiervan niet is aangegeven.

15. Het in dit artikel gestelde is niet van toepassing voor zover er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Janssen.

 

Artikel 12- Ontbinding

1. Janssen is gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of zijn recht om zijn verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien en zodra Opdrachtgever ter zake van een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst in verzuim verkeert.

2. Janssen is gerechtigd, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of zijn recht om zijn verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, om de overeenkomst naar zijn keuze geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte schriftelijk te beëindigen, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst is vereist, indien het faillissement of de surséance van betaling van Opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken, een verzoek op grond van de WHOA heeft ingediend en/of Opdrachtgever haar bedrijfsuitoefening staakt, en/of Opdrachtgever zijn verplichtingen op grond van de gesloten overeenkomst niet nakomt.

3. Janssen behoudt het recht voor om de opdracht geheel of gedeeltelijk op de schorten indien zich aan de zijde van Janssen een geval van overmacht voordoet.

 

Artikel 13 - Overmacht

1. Indien en voor zover Janssen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke hem niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.

2. Onder oorzaken die Janssen niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen: - Elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Janssen of in de onderneming van een derde van wie Janssen goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het tot stand komen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijs-factoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden. - Brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, pandemieën, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking en stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen. - Het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie Janssen goederen of diensten betrekt.

3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet Janssen zo spoedig mogelijk, eventueel onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan Opdrachtgever.

 

Artikel 14 - Extra kosten

1. Als extra kosten worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht: a. kosten van vergeefse reizen, transporten en andere kosten, veroorzaakt doordat met de uitvoering van het werk niet op de overeengekomen datum begonnen kan worden of doordat het werk niet geregeld of zonder onderbreking kan worden uitgevoerd door een oorzaak die voor rekening van Opdrachtgever komt; b. kosten veroorzaakt doordat de door of vanwege Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist of incompleet blijken te zijn; c. transportkosten, indien de verwerkingsplaats niet normaal bereikbaar is voor personeel, materieel en materialen; d. kosten, ontstaan ten gevolge van vormen van overmacht en/of kosten van vergelijkbare aard, waarmee bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die Janssen niet kunnen worden toegerekend en die de kosten/prijs van het werk verhogen

 

Artikel 15 – Reclamering

1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Janssen terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

2. Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering Janssen wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de Opdrachtgever geacht met de staat waarin het werk is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

3. Janssen dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

4. Indien de reclame naar het oordeel van Janssen c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal Janssen hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen. Janssen is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

 

Artikel 16 - Garantie

1. Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

2. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Janssen gesloten overeenkomst voortvloeit en van invloed is op de garantie, is Janssen niet tot enige garantie ‘hoe ook genaamd’ gehouden. Aanspraak op garantie gelden niet: - indien aan het uitgevoerde werk en/of de leverantie andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren; - indien zonder schriftelijke toestemming van Janssen door derden reparaties of werkzaamheden aan het werk zijn verricht; - Indien de geleverde materialen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor bestemde wijze worden gebruikt en/of onderhouden; - indien de door Opdrachtgever geclaimde bedragen de garanties die Janssen van zijn leveranciers en/of onderaannemers heeft ontvangen, een en ander met betrekking tot de levering van zaken die Janssen van derden heeft, te boven gaan. De hoogte van de garanties van Janssen zullen het bedrag van de garanties die Janssen worden verleend door leveranciers, onderaannemers en/of derden niet te boven gaan; - ter zake van fouten in het ontwerp van de constructie indien het ontwerp door Opdrachtgever en/of derden is gemaakt.

3. Indien de datum van ingebruikneming van het geleverde c.q. uitgevoerde werk valt op een eerder tijdstip dan de datum van oplevering, gaat de garantietermijn in op eerstgenoemde datum.

4. Ter zake van de door Janssen uitgevoerde herstelwerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

5. Een beroep op het niet nakomen door Janssen van garantieverplichtingen ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige overige met Janssen gesloten overeenkomst.

 

Artikel 17 – Schadeloosstelling

1. Opdrachtgever is gehouden tot schadeloosstelling van Janssen voor alle kosten, schaden of interesten, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Janssen worden ingesteld. Opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door Janssen. Artikel 18 – Klachten 1. Klachten moeten terstond, doch uiterlijk drie maanden na de oplevering c.q. afronding van het werk schriftelijk en met een duidelijke en inhoudelijke omschrijving worden ingediend bij Janssen.

2. Klachten die een gevolg zijn van zettingen van de ondergrond worden door Janssen niet in behandeling genomen.

3. Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op. De gegrondbevinding van een klacht kan tot niets anders leiden dan herstel of tot vermindering van de aanneemsom.

 

Artikel 19 - Betaling

1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, door middel van storting op een door Janssen aangewezen bankrekening.

2. Indien de Opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij/zij van rechtswege in verzuim en heeft Janssen zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de Opdrachtgever de wettelijke rente (artikel 6:119 BW) vanaf de vervaldag in rekening te brengen dan wel, bij een onderneming als Opdrachtgever, de wettelijke handelsrechte (artikel 6:119a BW) vanaf de vervaldag in rekening te brengen.

3. Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen facturen binnen 5 werkdagen na factuurdatum, waarna de factuur van rechtswege als akkoord wordt beschouwd.

4. Alle kosten, welke voor Janssen voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de Opdrachtgever van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/ advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door Janssen en de Opdrachtgever gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom. De Opdrachtgever is in gebreke door het feit van niet of nietbehoorlijke nakoming.

5. Indien en voor zover de Opdrachtgever met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvragen van surséance van betaling, indiening van een verzoekschrift op grond van de WHOA, stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen Janssen van de Opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

6. Janssen behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen.

7. De Opdrachtgever is gehouden om op eerste vordering van Janssen zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de Opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan Janssen schuldig mocht zijn.

8. Janssen is gerechtigd om alle opeisbare vorderingen van de Opdrachtgever op Janssen te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de Opdrachtgever van Janssen.

9. Janssen is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de Opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens Janssen is nagekomen.

10. Indien Janssen voor of tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van Opdrachtgever heeft Janssen het recht naar haar keuze hetzij de levering op te schorten hetzij de overeenkomst voor het haar toekomende te ontbinden, hetzij geen werkzaamheden te verrichten of niet meer te verrichten. Alsdan wordt de som van hetgeen reeds is geleverd c.q. gepresteerd onmiddellijk opeisbaar, tenzij door Opdrachtgever binnen een door Janssen te stellen termijn zekerheid wordt gesteld, dit in de vorm van een onherroepelijke bankgarantie ter waarde van de leverantie/aanneemsom voor de juiste en tijdige betaling van hetgeen Opdrachtgever verschuldigd is en zal worden.

 

Artikel 20 - Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen Janssen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen Janssen en de Opdrachtgever en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank in Nederland.

 

Artikel 21 – Wijziging algemene voorwaarden

1. Janssen is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vanaf 30 dagen nadat de Opdrachtgever schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij de Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In dat geval blijven de ongewijzigde algem